Living Virtuously

Ambition means tying your well-being to what other people say or do.
Self-indulgence means tying it to the things that happen to you.
Sanity means tying it to your own actions.

Marcus Aurelius, Meditations, Book VI, Line 51

good men

In a classical English translation:

 

He who loves fame considers another man’s activity to be his own good;
and he who loves pleasure, his own sensations; but he who has understanding,
considers his own acts to be his own good.

In the Ancient Greek:

Ὁ μὲν φιλόδοξος ἀλλοτρίαν ἐνέργειαν

ἴδιον ἀγαθὸν ὑπολαμβάνει, ὁ δὲ

φιλήδονος ἰδίαν πεῖσιν, ὁ δὲ νοῦν

ἔχων ἰδίαν πρᾶξιν.

Marcus Aurelius, Meditations, Book VI, Line 51

 

Don’t live for other’s opinions. Of course, respect your parents and elders, but do not fall into society’s backward thinking. We are all trained from birth how to behave selfishly and this is the problem in today’s world. TV, radio, social media is destroying our culture. STOP watching them. Society is no longer functioning and we need a new path to community, happiness, and dignity. We can achieve this by reading Marcus Aurelius, Epictetus, and other ancient authors like Seneca, and practicing Stoicism by participating in Stoic Week or Stoic Mindfulness & Resilience Training (SMRT).

(see – http://learn.donaldrobertson.name)

I always think about societies who are living in accordance with Nature outside our own and how different they are especially from Africa or on small islands. They are always respectful of their elders, kind, generous, healthy, and strong. Then Western culture enters their land and they are destroyed.

Who is really correct then?

Are we better?

 

 

 

 

 

 

μῆτερ – Mother

 

 

ἀλλά με σός τε πόθος σά τε μήδεα, φαίδιμ᾿ Ὀδυσσεῦ,σή τ᾿ ἀγανοφροσύνη μελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα.

Ὀδύσσεια λ, 202, Ὅμηρος.

 

No, it was longing for you, and for your counsels, glorious Odysseus, and for your gentle-heartedness, that robbed me of honey-sweet life.

Odyssey Book XI, Homer.

 

Take heed from Homer and Odysseus. For Mother’s Day, don’t forget your mother. She misses you like Anticleia misses her own child, Odysseus. Don’t wait telling her how much you appreciate her. Appreciate her on Mother’s Day, and every day of the year before it is too late.

 

tiresias-foretells-the-future-to-odysseus
Anticlea in the Underworld, waiting her turn, while Tiresias foretells the future to Odysseus; Henri Fuselli, c. 1800. Courtesy National Museum Wales, National Museum Cardiff, and the BBC.

The Principle that ought to guide life…

What is this principle? How can we attain it?

Plato says in his dialogue, The Symposium, that it is Love that conquers all. It is Love that makes us want to be noble and virtuous. What do you think? Some may say that the dialogue is overshadowed by things we cannot understand in this age. But I say you must look past the customs, and focus on what is really being said. Then can you say that Love can move mountains?

 

Amor omnia vincit? From The Aeneid, Virgil.

 

οὕτω πολλαχόθεν ὁμολογεῖται ὁ Ἔρως ἐν τοῖς πρεσβύτατος εἶναι. πρεσβύτατος δὲ ὢν μεγίστων ἀγαθῶν ἡμῖν αἴτιός ἐστιν. οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔχω εἰπεῖν ὅτι μεῖζόν ἐστιν ἀγαθὸν εὐθὺς νέῳ ὄντι ἢ ἐραστὴς χρηστὸς καὶ ἐραστῇ παιδικά. ὃ γὰρ χρὴ ἀνθρώποις ἡγεῖσθαι παντὸς τοῦ βίου τοῖς μέλλουσι καλῶς βιώσεσθαι, τοῦτο οὔτε συγγένεια οἵα τε ἐμποιεῖν οὕτω καλῶς οὔτε τιμαὶ οὔτε πλοῦτος οὔτ᾽ἄλλο οὐδὲν ὡς ἔρως.

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ, ΠΛΑΤΩΝ. 178ξ  – ~380 B.C.

Thus from many sources Love is agreed to be among others the eldest of gods. Being the eldest, it is the etiology of the greatest good for us. For I am not able to declare what good is better for a youth, the beloved, than a good older lover and for the lover, a beloved. For what is necessary to guide men all of their life, for the ones intending to live nobly, this neither birth is able to implant so nobly, nor honor, nor riches, nor any other thing except Love.

Symposium, Plato. 178C – My own translation.

 

The ‘This’ that love implants is the feelings of shame and honor. For without them, we cannot feel guilty for doing wrong or feel honorable for doing right. Religion in our world will have you think that is god that makes you feel this way. In the end, it is the love of things, knowledge, or persons that does this. The precedent was there long before any modern religion was even known, ~2400 years ago in fact.

Love in the Alcestis by Euripides made Alcestis sacrifice her life for her husband. This act of love even moved the gods to restore her soul from the underworld, Hades.

 

alkestis
Alcestis being brought back from the underworld by Heracles to Admetus.                              Johann Heinrich Tischbein – circa. 1780

 

 

Philosophia, Philosophy, the love of wisdom, makes us want to live a just life, and to find the truth for ourselves, and others. It makes us want to reveal to others reality. Hence, Love is the first cause.

 

Love, in the form of Aphrodite, is what made the earth fertile…

The holy heaven passionately desires to penetrate the earth and passionately desire takes hold of the earth for union with heaven. Rain falls from the brimming fountains of heaven and makes earth conceive and she brings forth for humankind grazing for their flocks, cereals to sustain their life, and the fruit of trees, by the wedlock of the rain she comes to her fulfillment, of this I in part am the cause.

Aphrodite from the lost Tragedy by Aeschylus, The Danaids, ~470 B.C., Fragment 44, Loeb Classical Library.

 

Therefore, read the Symposium, read Alcestis, and learn about Love. Don’t place love in a contemporary view (something to do with only a beloved, a youthful person), but place it among the stars – Love can mean loving your work, your poetry, your family, your spouse, your child, even your readings, your hobby, or your ideas. You can love many things and these things if they are truly the good, truly virtuous and noble then they will make you a better person.

So love wisdom.

 

 

Perhaps later even these things will be pleasing…

We are in hard times, no doubt. We have all faced adversity and the vicissitudes of life. Again reading Classics and Philosophy, especially Stoic Philosophy, can help us cope with these things.

Virgil in his epic poem, The Aeneid, in fact has something to say about these things:

Aeneas has just been shipwreck on the coast of Africa, near Carthage, after a storm, and has just lost most of his ships and men. He now speaks to them about their misfortunes:

…revocāte animōs maestumque timōrem

mittite; forsan et haec ōlim meminisse iuvābit.

Aeneid, Virgil, Versa 202-203.

 

Restore your courage and your gloomy fear let go;

Perhaps one day even these things to have remembered will be pleasing.

The Aeneid, Virgil, Lines 202-203.

 

Aeneas_Tempest
Aeneas in his ship with his men during the tempest. 

 

A well governed state…

Plato has some things to say about a well governed state. Maybe we should take heed in these troubled times.

The one who should rule should not rule for the sake of ruling but for making our society better. Career politicians should not rule for that is what they seek. Instead it should be a person who would rather be doing something else but seeks to make a better society.

“If you discover a life better than ruling for those who are intending to govern, a well-run state becomes a possibility; for only there will the genuinely rich govern, rich not in monetary terms, but in that in which the happy man must be wealthy: a good, intelligent life. But if beggars and those starved of private resources enter public service thinking they must seize the good, it isn’t possible, for when the government becomes a matter of contention, such civil and internal war destroys both them and the rest of the state.”

“That’s very true,” he said.

“Do you have any other way of life that looks down on ruling for political motives,” I asked, “than that of true philosophy?”

“Zeus, no!” he said.

The Republic, Plato, Book VII, 521a

 

εἰ μὲν βίον ἐξευρήσεις ἀμείνω τοῦ ἄρχειν τοῖς μέλλουσιν ἄρξειν, ἔστι σοι δυνατὴ γενέσθαι πόλις εὖ οἰκουμένη· ἐν μόνῃ γὰρ αὐτῇ ἄρξουσιν οἱ τῷ ὄντι πλούσιοι, οὐ χρυσίου ἀλλ’ οὗ δεῖ τὸν εὐδαίμονα πλουτεῖν, ζωῆς ἀγαθῆς τε καὶ ἔμφρονος. εἰ δὲ πτωχοὶ καὶ  πεινῶντες ἀγαθῶν ἰδίων ἐπὶ τὰ δημόσια ἴασιν, ἐντεῦθεν οἰόμενοι τἀγαθὸν δεῖν ἁρπάζειν, οὐκ ἔστι· περιμάχητον γὰρ τὸ ἄρχειν γιγνόμενον, οἰκεῖος ὢν καὶ ἔνδον ὁ τοιοῦτος πόλεμος αὐτούς τε ἀπόλλυσι καὶ τὴν ἄλλην πόλιν.

Ἀληθέστατα, ἔφη.

Ἔχεις οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, βίον ἄλλον τινὰ πολιτικῶν ἀρχῶν καταφρονοῦντα ἢ τὸν τῆς ἀληθινῆς φιλοσοφίας;

Οὐ μὰ τὸν Δία, ἦ δ’ ὅς.

Πολιτεία, Πλάτων, βίβλος Ζ

 

plato-2.jpg
Plato, pointing upwards to the sky where the Forms reside. Detail from the “School of Athens,” by Raphael circa 1510 A.D.

Why pointing upwards? Plato’s philosophy relied on the idea of the Forms which exist not on this earth but in another realm. They represented the true Good of all things. It was the responsibility of the philosopher kings to study these forms as much as possible and then relate them to everyone else through education. However, as we have seen in history people like this are usually ridiculed or run out of town because the general masses refuse to accept a philosopher as a ruler.

I think that we should attempt this once again. Since we have never truly had a philosopher ruler except for Marcus Aurelius, ~120 A.D. in Rome (or actually outside Rome, he was at war most of the time), maybe it is time after 2500 years to actually try to do this.

This should be combined with education of the children in the arts and sciences as well as the Classics, Latin and Ancient Greek. This I believe can change our society back towards the good.

 

 

 

 

 

 

Wherever there is a human being…

Ubicumque homo est, ibi benefici locus est. 

                                                         Seneca, De vita beata, Liber VII, 24.3

 

Wherever there is a human being, there is a place for kindness.

 Seneca, On the happy life, Book VII, 24.3

 

For the Christmas Season, and the Saturnalia, keep this in mind as well as for all the days of your life. Make your life a better life by helping others. This tradition is also rooted in Buddhism…by giving of ourselves we became better people, our soul is cleansed from greediness…we desire less and less..our leaky jar as Plato says is now plugged. Try it out. Keep trying it. You will see the difference but not once, not twice, not even three times, you must keep doing it.

Our society is based on satisfaction guarantees…you will not find it here unless you practice it. Like playing the piano, if you want to get better, you practice, if you want to learn something, you must make a habit of doing it over and over again.

Maybe these sound like cliches. But who do you know that actually practices these things over and over? Anyone? Anyone? Because we don’t have the patience. We lack patience. We are pathetic. Look to ancient classical literature, not religious, and read the authors as I have noted in this wordpress site. Homer, Hesiod, Plato, Seneca, Ovid to name a few. These authors will make you a better person. So as Seneca recommends, help your fellow human being. These times surely need it.

 

chronography_of_354_mensis_december

 

‘As an observance of state religion, Saturnalia was supposed to have been held ante diem xvi Kalendas Ianuarias, sixteen days before the Kalends of January, on the oldest Roman religious calendar, which the Romans believed to have been established by the legendary founder Romulus and his successor Numa Pompilius. It was a dies festus, a legal holiday when no public business could be conducted. The day marked the dedication anniversary (dies natalis) of the Temple to Saturn in the Roman Forum in 497 BC. When Julius Caesar had the calendar reformed because it had fallen out of synchronization with the solar year, two days were added to the month, and Saturnalia fell on 17 December. It was felt, however, that the original day had thus been moved by two days, and so Saturnalia was celebrated under Augustus as a three-day official holiday encompassing both dates.

By the late Republic, the private festivities of Saturnalia had expanded to seven days, but during the Imperial period contracted variously to three to five days.Caligula extended official observances to five.

The date 17 December was the first day of the astrological sign Capricorn, the house of Saturn, the planet named for the god. Its proximity to the winter solstice (21 to 23 December on the Julian calendar) was endowed with various meanings by both ancient and modern scholars: for instance, the widespread use of wax candles (cerei, singular cereus) could refer to “the returning power of the sun’s light after the solstice”.’

Taken from Wikipedia.

 

 

 

 

Do ut des. I give so that you may give.

Do ut des.

The ideology behind religious practices in the ancient world.

 

I give so that you may give.

 

Wouldn’t you say that this still holds true today?

I agree that it does. Most people if not all give with some expectation that they will receive something back. This holds even for religious worship. Why are people worshiping something? Because they expect something in return, not unlike Ancient Romans or Greeks.

This is why these selfish practices must be abandoned. We must give for the sake of giving and NOT expect anything in return. We should be good for the sake of being good and for humanity itself NOT because it will get you somewhere, or something.

As Plato says in the Protagoras, quoting Simonides, we can try to be good, but we can never be good. It is an impossibility. We are human and will have our faults. We can only strive to be the best we are able to be BUT for the sake of being good not ut des.

 

“ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν μὲν ἀλαθέως γενέσθαι χαλεπόν,
χερσίν τε καὶ ποσὶ καὶ νόῳ τετράγωνον, ἄνευ ψόγου
τετυγμένον.”

Protagoras, Plato, Line 339b.

“For a man, indeed, to become good truly is hard,
In hands and feet and mind foursquare,
Fashioned without reproach.”

Simonides Fr. 37.1
pompeii_-_osteria_della_via_di_mercurio_-_dice_players
Dice Players during the Saturnalia in December. Pompeii, 79 A.D.